Informes

Descarregar informe complet PDF

Informe 2008

Introducció

Us presentem l'Informe 2008 de l'Observatori de Barcelona. L'Observatori de Barcelona és una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona en què col·labora un nombre elevat d'entitats de la ciutat, que, any rere any, faciliten informació a la Secretaria Executiva i fan aportacions clau sobre els sectors d'activitat respectius. Amb aquesta setena edició de l'informe anual de l'Observatori de Barcelona, es volen continuar oferint referències que serveixin de base per a la presa de decisions dels agents econòmics interessats a fer negocis a Barcelona o a establir-s'hi, i també per a l'atracció de talent i el suport a la presentació de candidatures a esdeveniments o a l'obertura de seus a la ciutat de Barcelona. Amb aquestes finalitats, com cada any, Barcelona determina quina posició ocupa respecte de les principals ciutats del món. Les novetats que cal remarcar pel que fa a l'Informe 2008 són les següents: · L'Observatori de Barcelona ha aprofundit el capítol de societat del coneixement perquè el considera un eix imprescindible de l'estratègia de creixement econòmic. Així doncs, aquesta vegada aquest capítol incorpora nous indicadors inclosos al Regional Innovation Scoreboard de la Unió Europea que ajudaran a mesurar amb més precisió el compromís i les polítiques d'actuació de la ciutat i d'altres agents implicats en aquest àmbit. · Un cop més, el nombre total d'indicadors ha estat de 50. Aquest any hi ha cinc indicadors nous: el de població ocupada en ciència i tecnologia, el de despesa en recerca i desenvolupament, el de població ocupada en sectors creatius, el de consum d'aigua i el de transport sostenible. · Un any més, també ha augmentat la mostra de ciutats. L'Observatori de Barcelona manté l'objectiu d'aconseguir que la mostra de comparació tingui abast mundial - cosa que actualment ja passa pel que fa a 18 indicadors - sempre que les fonts d'informació ho permetin. La publicació inclou els apartats següents: · Un apartat amb els resultats dels 50 indicadors, que recull la informació i les dades obtingudes, estructurades i analitzades durant l'any 2008. · Un apartat de síntesi en què es destaquen els aspectes més significatius de la posició que ocupa Barcelona respecte de les principals ciutats europees de referència, les ciutats no capitals, les ciutats dels nous membres de la Unió Europea i les principals ciutats asiàtiques. L'Observatori de Barcelona es caracteritza pels trets següents: · Es construeix sobre la base d'una bateria d'indicadors, definits preferentment a escala de ciutat, però susceptibles d'ampliació a altres àmbits territorials. · Els indicadors s'estructuren al voltant de sis àmbits temàtics: negocis, coneixement, turisme, sostenibilitat i qualitat de vida, preus i costos, i mercat laboral i formació. · Les dades s'obtenen per a una mostra que en alguns casos arriba a 60 ciutats de tot el món. Cal assenyalar que per a alguns indicadors, per raó de la dimensió mostral, es fa una selecció que recull les principals àrees urbanes. · Els indicadors incorporen, sempre que és possible, dades d'evolució que permeten avaluar la progressió en cada àmbit concret, i també previsions. · Les fonts d'informació són entitats i instituts internacionals de prestigi reconegut. · Les dades i la informació que es recullen són de màxima actualitat tenint en compte la disponibilitat. L'Observatori de Barcelona també disposa d'un portal propi que permet que els usuaris de qualsevol indret del món accedeixin lliurement a la informació de l'Informe, a partir de la qual poden fer el seguiment de l'activitat i dels projectes més importants que es porten a terme a la ciutat de Barcelona.Consulta avançada

Informe:

1.Temàtiques
2.Indicadors
3.Àmbit geogràfic
4.Any natural
5.Exportació

Selecciona les temàtiques:

 • Ciutat per als negocis
 • Mercat laboral i formació
 • Preus i costos
 • Societat del coneixement
 • Sostenibilidad i qualitat de vida
 • Sostenibilitat i qualitat de vida
 • Turisme

Tots

Guia d'ajuda

Polsi sobre la imatge:Consulta avançada

Informe:

1.Temàtiques
2.Indicadors
3.Àmbit geogràfic
4.Any natural
5.Exportació

Selecciona les temàtiques:

 • Ciutat per als negocis
 • Mercat laboral i formació
 • Preus i costos
 • Societat del coneixement
 • Sostenibilidad i qualitat de vida
 • Sostenibilitat i qualitat de vida
 • Turisme

Tots

Guia d'ajuda

Polsi sobre la imatge: